Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Incontri

 

Incontri

Link correlato (nella terza lingua)

Երկկողմ այցեր

1999թ. մարտի 24-26
Հռոմ այցելեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը,

1999թ. ապրիլի 10
Երևան այցելեց Իտալիայի Արտաքին գործերի փոխնախարար Մարտելլին,

1999թ. օգոստոսի 7
Երևան այցելեց Իտալիայի Տրանսպորտի նախարար Տրեուն,

1999թ. հոկտեմբերի 30-31
Երևան այցելեց Իտալիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Ռանիերին` Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հուղարկավորության արարողություններին մասնակցելու նպատակով,

2000թ. հունիսի 13
Երևան այցելեց Իտալիայի Արտաքին գործերի փոխնախարար Ռանիերին` Եվրախորհրդում Իտալիայի նախագահության կապակցությամբ,

2001թ. ապրիլի 25
Երևան. քաղաքական խորհրդակցություններ Իտալիայի ԱԳՆ Եվրոպայի վարչության պետի մասնակցությամբ,

2001թ. մարտի 11-13
Իտալիայի Բրեշա ք. այցելեցին ՀՀ Արդյունաբերության նախարար Ճշմարիտյանը և Էներգետիկայի նախարար Գալստյանը,

2002թ. հունիսի 14
Հռոմ այցելեց ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար Օսկանյանը,

2002թ. հուլիսի 17-18
Երևան այցելեց Իտալիայի փոխարտգործնախարար Բոնիվերը,

2004թ. մարտի 31-ապրիլի 3
Հռոմ և Ֆլորենցիա այցելեց ՀՀ ԱԺ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը,

2003թ. հուլիսի 7-10
Երևան այցելեց Եվրամիության եռյակի պատվիրակությունը Իտալիայի փոխարտգործնախարար Բոնիվերի ղեկավարությամբ, Եվրամիությունում Իտալիայի 6 ամսյա նախագահության շրջանակներում,

2004թ. մարտ
Երևան այցելեց Եվրոպառլամենտի անդամ Վոյչիչին,

2004թ. մայիս
Երևան այցելեց Հաագայի միջազգային դատարանի դատավոր Պոլիտին` նույն դատարանի կողմից կազմակերպած սեմինարին մասնակցելու նպատակով,

2004թ. սեպտեմբերի 23-26
Երևան այցելեց արևմտյան Եվրամիության Պառլամենտի փոխնախագահ Զակկերան,

2004թ. հոկտեմբերի 18-22
Հռոմ և Վենետիկ այցելեց ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար Վ. Օսկանյանը,

2004թ. հոկտեմբերի 28-29
Երևան այցելեց Իտալիայի գյուղատնտեսության և անտառատնտեսության փոխնախարար Դոցցոն,

2004թ. նոյեմբերի 22-24
Երևան այցելեց Իտալիայի փոխարտգործնախարար Բոնիվերը,

2004թ. նոյեմբերի 29-30
Երևան այցելեց Պաշտպանական բարձր գիտությունների կենտրոնի դիվանագիտական խորհրդատու, դեսպան Ագոն,

2005թ. հունվարի 27-30
Պաշտոնական այցով ՀՀ նախագահ Քոչարյանը ժամանեց Հռոմ, այնուհետև, մասնավոր այցով` Վենետիկ,

2005թ. մայիսի 17-19
Երևան ժամանեց Իտալիայի տարածքային կառավարման նախարար Լա Լոջջան:

2006 Ã., ÑáÏï»Ùµ»ñ 12-13, ºñ¨³Ý. Æï³ÉdzÛÇ ä»ïù³ñïáõÕ³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ê»Ý³ïáñ ²Éµ»ñïá سñÇï³ïÇÝ Ù³ëݳÏó»ó ºíñ³ËáñÑñ¹Ç »ñÏñÝ»ñÇ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ 27ñ¹ гٳÅáÕáíÇÝ:  

2006 Ã., ÑáÏï»Ùµ»ñ 17-18, ºñ¨³Ý. ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ä»ïù³ñïáõÕ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ü³ÙdzÝá Îñáõã³Ý»ÉÉÇÇ ³ÛóÁ г۳ëï³Ý

2007 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 18-19 - Æï³ÉdzÛÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ å³É³ïÇ ²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³ÛóÁ г۳ëï³Ý

2007 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ 9 – 11 ÐéáÙ. ϳ۳ó³í г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÷áËݳ˳ñ³ñ ²ñÙ»Ý ´³Ûµáõñ¹Û³ÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³ÛóÁ Æï³Édz

30 ÑáõÝí³ñÇ 2008 Ã. ºñ¨³Ý. Æï³ÉdzÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï·³Ù³íáñ îÇÏ. سñ·»ñÇï³ ´áÝÇí»ñÁ ³Ûó»É»ó ºñ¨³Ý

94