Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Agro-alimentare

 

Agro-alimentare

Link correlato (nella terza lingua)

            ¶ÛáõÕ³ÝïÝ»ëáõÃÛáõÝ ¨ ·ÛáõÕÙûñùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ   гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ѳïϳóí»É Æï³ÉdzÛÇ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³Ýï³é³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËݳ˳ñ³ñ ¸áóóáÛÇ ºñ¨³Ý ϳï³ñ³Í ³ÛóÇÝ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2004 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÷áËݳ˳ñ³ñÁ Ù³ëݳÏó»ó г۳ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í §Ð³Û²·ñáüáñáõÙ¦ ³é³çÇÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇݪ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ÑÇÙù»ñ ëï»ÕÍ»Éáí ³å³·³ÛáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõ٠ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ ѳٳñ:


83