Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Aeroporti

 

Aeroporti

Link correlato (nella terza lingua)

Æï³É³Ï³Ý §æºØØঠÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ г۳ëï³ÝáõÙ 2002 Ãí³Ï³ÝÇó áñå»ë §²ñÙ»Ýdz ØÇç³½·³ÛÇÝ û¹³Ý³í³Ï³ÛÝÝ»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ۳ݠ »Ýóϳå³É³éáõ: г۳ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó áã Ñ»éáõ ·ÝïíáÕ ¼í³ñÃÝáó û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ Çï³É³óÇÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É »Ý ÃéÇãùáõÕáõ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ ç»éáõóÙ³Ý ¨ Ñáí³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ: ²ÛÅÙ ÝáõÛÝ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ï»Õ³¹ñ³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóÇÏ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, ÇëÏ ¶ÛáõÙñáõ §ÞÇñ³Ï¦ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ ³Ûë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ß˳ï»É ¿ Ù»Ï ³ÙëÇó ÷áùñ ÇÝã ³í»Éª ³å³Ñáí»Éáí ÃéÇãùáõÕáõ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÁ:


113