Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Quadro di riferimento

 

Quadro di riferimento

>> 

25 հազար կյանք խլած և 517 հազար անօթևան թողած 1988թ. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ աղետալի երկրաշարժից հետո ցուցաբերած համերաշխության ßնորհիվ Իտալիան վաստակել է համակրանքի և երախտագիտության անջնջելի մի ųé³Ý·áõÃÛáõÝ: Այս իմաստով Իտալիան հիրավի առաջինն էր այն 111 երկրներից, որոնք օգնության ձեռք մեկնեցին /³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ßáõï ù³Ý Խորհրդային ՄիությունÁ/: Դեկտեմբերի ութի երեկոյան իտալացիներն արդեն Սպիտակում էին` երկրաշարժի էպիկենտրոնում: 1989թ. փետրվար-մարտ ամիսներին Հայաստան ուղարկվեցին կահավորված և ջեռուցման համակարգով ապահովված թվով 204 շարժական տնակներ, որáÝù մինչ օրս բնակելի էն: Շարժական տնակների այդ համալիրը բնակչության կողմից Ïáãí»É ¿  "Իտալական óճٳë"` ի հիշատակ իտալացի ժողովրդի ցուցաբերած ³é³ï³Ó»éÝ û·ÝáõÃÛ³Ý: "Իտալական óճٳëáõÙ" գործում է նաև մանկական պոլիկլինիկա, որը սկզբնական շրջանում սպասարկել է ամբողջ Սպիտակի մարզը, և արվեստի մի դպրոց: Æï³É³Ï³Ý ѳݷ³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí »Ý Ï³éáõóí»É »Ý նաև Կալկաթայի Մայր Թերեզայի գթության քույրերի 4 տնակները, որոնցից այսօր գործում է միայն մեկը:


71