Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cooperazione allo sviluppo

 

Cooperazione allo sviluppo

 

»¨ г۳ëï³ÝÁ ÃÇí 49/87 ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëíáÕ ½արգացման համագործակցության Íñ³·ñ»ñÇ Ù»ç ÁÝ·ñÏí»É ¿ 2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ϳñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñáñ»Ý ³ë»É, áñ ÙÇÝã ³Û¹ ¿É Çñ³Ï³Ýóí»É »Ý Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý  զարգացման համագործակցության Ýϳñ³·ñÇÝ:


20