Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Eventi

 

Eventi

Link correlato (nella terza lingua)

ú¶àêîàê 2007 Ã. - ºñ¨³Ýáõ٠ϳ۳ó³Í ²ëïÕ³ ·»ïÝ»ñÇ JENAM 2007 ѳٳÅáÕáí

2007 Ã. û·áëïáëÇ 20-25 ºñ¨³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ºíñáå³Ï³Ý ²ëïÕ³·Çï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý “Joint European and National Astronomy Meeting” (JENAM) ²ëïÕ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ 35 »ñÏñÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝáÕ Ùáï 250 ·ÇïݳϳÝÝ»ñ: Æï³É³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ñ  ÐéáÙÇ, ä³¹áí³ÛÇ. ÎáÙáÛÇ, ÂáõñÇÝÇ ¨ îñÇ»ëïÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³ëïÕ³¹Çï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ 16 Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇó: ´³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»ó ݳ¨ Æï³ÉdzÛÇ ¹»ëå³Ý åñÝ. سëëÇÙá ȳí»óóá γëëÇÝ»ÉÉÇÝ:


34