Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

2019 European Film Festival

Ամսաթիվ:

օ/ա/Տ


2019 European Film Festival

<<Դավաճանը>>

Եվրոպականֆիլմերիփառատոնիշրջանակներում, նոյեմբերի 15-ինժամը՝ 19:00-ին, «Մոսկվա» կինոթատրոնում տեղիկունենաիտալականկինոյիլեգենդՄարկոԲելոքիոյի<<Դավաճանը>>ֆիլմիերևանյանպրեմիերան։ՑուցադրությանըներկակլինիՀայաստանումԻտալիայիարտակարգևլիազորդեսպանՎինչենցոԴելՄոնակոն: Ֆիլմիերկրորդցուցադրությունըտեղիկունենանոյեմբերի 16-ին՝ժամը 17:00-ին, կրկին «Մոսկվա» կինոթատրոնում։ՖիլմըկցուցադրվինաևԳյումրիի «Հոկտեմբեր» կինոթատրոնում, նոյեմբերի 24-ին՝ժամը 17:00-ին։

<<Դավաճանը>> ֆիլմըէկրանէբարձրացել 2019 թվականինևհիմնվածէ հանցավորընտանիքներիմիջևիշխանությանհամարպայքարիիրականպատմությանվրա։Սառեժիսորիառաջինկենսագրականֆիլմըչէ. տասըտարիառաջնանկարահանեց «Հաղթանակ» ֆիլմը՝ապագադիկտատորԲենիտոՄուսսոլինիիմասին։

<<Դավաճանը>>ֆիլմըներկայացվածէՕսկար 2020-ի՝ «Lավագույնմիջազգայինխաղարկայինֆիլմ>>անվանակարգում: ՄարկոԲելոքիոներկուանգամարժանացելէՎենետիկիկինոփառատոնի «Արծաթեառյուծ» մրցանակին.1967-ին՝ «Չինաստանըմոտէ» ֆիլմիհամարև 2011-ին՝կինոյումունեցածհամընդհանուրնվաճումներիհամար։

Իդեպ, նոյեմբերինլրանումէնաևռեժիսորի 80-ամյակըևմենքուրախությամբկտոնենքայսհոբելյանընրաարվեստիմիջոցով:


Նոյեմբերի 15-ին, ժամը՝ 19:00-ինևնոյեմբերի 16-ին՝ժամը 17:00-ին, Երևանում, իսկնոյեմբերի 24-ին՝Գյումրիում կցուցադրվի իտալացիռեժիսորՄարկոԲելոքիոյի «Դավաճանը» Ֆիլմը, որըներկայացվածէ “Օսկար 2020” մրցանակբաշխությանը՝ «Լավագույնմիջազգայինխաղարկայինկինոնկար» անվանակարգում:

 

 

«ԶարմանալիԼեոնարդոն»

Հայտնագործություն, արվեստևիտալականհանճար. այսերեքհիմնականբաղադրիչներնեն ներկայացված ԽեսուսԳարսեսԼամբերտի «ԶարմանալիԼեոնարդոն» ֆիլմում, որիերևանյանպրեմիերանտեղիկունենաս.թ. նոյեմբերի 30-ին՝Եվրոպականֆիլմերիփառատոնիշրջանակներում,ՀայաստանումԻտալիայիդեսպանության,ԴանթեԱլիգիերիասոցիացիայիերևանյանկոմիտեիևՀայաստանիկինեմատոգրաֆիստներիմիությանաջակցությամբ։

Ֆիլմիցուցադրմանըկնախորդի «Լեոնարդո՝Վերածնունդիհանճար» ծրագիրը, որըկանդրադառնաՄեծմարդունևնրաայնկտավներին, որոնքցուցադրվումենեվրոպականերկրներիգլխավորթանգարաններում։

Մենքսպասումենքձեզնոյեմբերի 30-ին՝ժամը 17:00-ին, Երևանիկինոյիտանը (Վարդանանց 18 ), ԼեոնարդոԴաՎինչիիմահվան 500-րդտարելիցիննվիրվածմիջոցառումներիշրջանակներում։

Կարճ

«ԶարմանալիԼեոնարդոն» կախարդականճանապարհորդությունէպատմությանևժամանակիմեջ, որըբացահայտումէաշխարհիմեծագույնհանճարի՝նկարչի,գիտնականի,գյուտարարիևարտասովորմարդու՝ԼեոնարդոԴաՎինչիիառեղծվածը։Միջոցառումը նվիրվումէԼեոնարդոԴաՎինչիի մահվան 500-րդտարելիցին։

 


653