Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Æî²È²Î²Ü üÆÈغ𠸺êä²ÜàôÂÚàôÜàôØ

 


				
						
								Æî²È²Î²Ü üÆÈغ𠸺êä²ÜàôÂÚàôÜàôØ

ê.Ã. ÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ, ųÙÁ 16.30-ÇÝ ëÏëáõÙ »Ýù Æï³É³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ óáõó³¹ñÙ³Ý Ýáñ ßñç³ÝÁ: ÜáñáõÃÛáõÝ Ñ³Û Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ñ³Ù³ñ` ²É»ëë³Ý¹ñá سÝóáÝÇÇ §Ü߳ݳÍÝ»ñÁ¦ í»åÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ýϳñ³Ñ³Ýí³Í Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ýÇÉÙ: êó»Ý³ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ »Ý` èÇϳñ¹á ´³Ï»ÉÉÇÝ, Çï³É³Ï³Ý Ý»á黳ÉǽÙÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¨ ê³Ý¹ñá ´áÉÏÇÝ, áñÇ é»ÅÇëáñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çï³É³Ï³Ý ٻͳ·áõÛÝ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ýÇÉÙÁ ѳٳñíáõÙ ¿ 60-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ ÝÙáõßÝ»ñÇó Ù»ÏÁ.  
13 ÷»ïñí³ñÇ                       I ë»ñdz                                   (Ùáï 60 ñáå»)
 20 ÷»ïñí³ñÇ                       II ë»ñdz                                  (Ùáï 60 ñáå»)
27 ÷»ïñí³ñÇ                       III ë»ñdz                                 (Ùáï 60 ñáå»)
6 Ù³ñïÇ                                IV ë»ñdz                                 (Ùáï 60 ñáå»)
13 Ù³ñïÇ                              V ë»ñdz                                  (Ùáï 60 ñáå»)
20 Ù³ñïÇ                              VI ë»ñdz                                 (Ùáï 60 ñáå»)
27 Ù³ñïÇ                              VII ë»ñdz                                (Ùáï 60 ñáå»)
3 ³åñÇÉÇ                               VIII ë»ñdz                               (Ùáï 49 ñáå»)
10 ³åñÇÉÇ             ñ»Ïá` ÝíÇñí³Í سÝóáÝÇÇÝ        (Ùáï 90 ñáå»)                
 Ø»Ýù Ó»½ ëå³ëáõÙ »Ýù  
ä³ïñÇódz ´³ëëÇ Øß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí Ïóáñ¹ ºñ¨³ÝáõÙ Æï³ÉdzÛÇ ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝ


133